Spoločnosť Proservis rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Azbest

Čo je azbest

Azbest je názov pre skupinu vláknitých minerálov vyskytujúcich sa v zemskej kôre. Rozlišujeme dve základné skupiny azbestov: serpentíny a amfiboly. Chryzotil (biely azbest) je jediný zástupca serpentínov s hospodárskym využitím a má viac ako 95 % zastúpenie v súčasnej celosvetovej spotrebe azbestu.Vlastnosti azbestov sú výsledkom ich vláknitej štruktúry. Vo všeobecnosti azbestové minerály nie sú prchavé a sú chemicky stabilné. Majú vysokú pevnosť v ťahu, ohybnosť a odolnosť voči plameňu.

Priemyselné využitie azbestu na Slovensku sa datuje do začiatku dvadsiateho storočia. Prvý závod na výrobu azbestocementových materiálov bol otvorený v Nitre v roku 1912. Základná surovina, ktorú predstavoval najmä chryzotil, bola na Slovensko dovážaná. Jediným domácim zdrojom azbestu bola Dobšiná, v ktorej sa do roku 1998 ťažil mikroserpentínový azbest. Výroba azbestocementových materiálov bola v SR ukončená 31.12.1998. Výroba bola orientovaná na plošné dosky s tepelnými a protihlukovými izolačnými vlastnosťami, strešnú krytinu, vodovodné a kanalizačné rúry, dlaždice, protipožiarne omietky a nástreky, izolačné lepenky, tesniace a filtračné materiály. Odhaduje sa, že pri výrobe a montáži týchto materiálov bolo na Slovensku v posledných dvadsiatich rokoch profesionálne exponovaných približne 30 000 ľudí.

V konštrukciách budov sa môžu vyskytnúť dva základné druhy azbestových materiálov. Prvú skupinu tvoria krehké drobivé materiály slabo viažuce azbestové vlákna použité formou striekaných izolácií, ako i tepelné izolácie rozvodov tepla a bojlerov. Pri poškodení týchto materiálov počas údržby, opráv a demolačných prác môžu byť azbestové vlákna uvoľnené do ovzdušia vo vysokých koncentráciách.

Druhú skupinu tvoria husté, tvrdé materiály, v ktorých sú azbestové vlákna pevne viazané a pri normálnom používaní týchto materiálov nie sú z nich vlákna uvoľňované. Vlákna sa môžu uvoľňovať pri mechanických operáciách ako je drvenie, pílenie, obrusovanie, vŕtanie alebo demolácie. Podobne vplyvom erózie, klimatických podmienok a starnutím môže dochádzať k uvoľňovaniu vlákien.

Inhalácia azbestových vlákien je spojená s tromi hlavnými zdravotnými poruchami: azbestózou pľúc, rakovinou pľúc
a mezoteliómom. Rakovina zažívacieho traktu sa vo vyššej miere vyskytovala u skupín profesionálne exponovaných rôznym typom azbestových vlákien, ale nie všetky epidemiologické štúdie tieto výsledky potvrdili. U niektorých skupín osôb exponovaných azbestom bol pozorovaný zvýšený výskyt rakoviny hrtana. Doteraz nebol potvrdený vzťah medzi azbestom prítomným v pitnej vode
a nežiadúcimi zdravotnými účinkami.

  • Komplexné poradenstvo v oblasti odstraňovania materiálov obsahujúcich azbest
  • Príprava projektu likvidácie azbestu
  • Vypracovanie pracovného postupu zneškodnenia materiálov obsahujúcich azbest a postúpenie na schválenie RÚVZ podľa miesta sanácie
  • Vypracovanie pracovných postupov pre manipuláciu s nebezpečným odpadom a postúpenie na schválenie príslušným Úradom životného prostredia
  • Odstránenie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu (exteriér budov) ale aj so súvisom s priestormi určenými na pobyt osôb (interiér budov), povysávanie priestorov sanácie a dekontaminácia ovzdušia v priestoroch sanácie azbestových materiálov
  • Preprava a zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest na skládku nebezpečného odpadu
  • Meranie koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší akreditovanou spoločnosťou po vykonaní sanačných prác
  • Vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác
Azbest
Azbest
Azbest