Spoločnosť Proservis rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

ADR - Poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí

ADRPoskytujeme služby externého bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou v súlade so všeobecne záväznými predpismi ADR.

Úlohou bezpečnostného poradcu musí byť pod zodpovednosťou vedúceho organizácie hľadať všetkými primeranými prostriedkami a všetkými vhodnými spôsobmi uľahčenie výkonu činností organizácie v súlade s použiteľnými požiadavkami a čo možno najbezpečnejším spôsobom. Ďalšou úlohou bezpečnostného poradcu je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Povinnosť vymenovať alebo ustanoviť bezpečnostného poradcu pre cestnú dopravu upravujú nasledovné predpisy:

  • Dohoda ADR bod 1.8.3.
  • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, §36, ods.1

Rozsah ponúkaných služieb:

  • Súlad s legislatívnymi požiadavkami pri preprave nebezpečných vecí
  • Klasifikácia nebezpečných látok v zmysle ADR
  • Poradenstvo:  vypracovanie dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia (Bezpečnostný plán, Výročná správa, Hlásenie v prípade mimoriadnej udalosti a pod.)
  • Školenie zamestnancov zúčastnených na preprave nebezpečných vecí  cestnou dopravou (bod 8.2.3. dohody ADR)

Cenová ponuka závisí od rozsahu činnosti organizácie v oblasti prepravy nebezpečných vecí.

Preprava nebezpečných vecí

Ponúkame možnosť prepravy nebezpečného tovaru, ktorý je podľa medzinárodnej dohody ADR prepravovaný za určitých podmienok a je rozdelený do 9. tried.

V režime ADR prepravujeme každý tovar (kusová preprava) okrem tried 1 a 7 a neprepravujeme látky v cisternách.

Trieda Označenie Classification

1

Výbušné látky a predmety

Explosive

2

Plyny

Gases

3

Horľavé kvapalné látky

Flammable liquid

4.1

Horľavé tuhé látky, samovoľne reagujúce látky, polymerizujúce látky a pevne znecitlivené výbušniny

Flammable solids

4.2

Samozápalné látky (látky náchylné na samovoľné horenie)

Spontaneously combustible substance

4.3

Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

Substance which emits flammable gas in contact with water

5.1

Okysličovanie látky

Oxidising substance

5.2

Organické peroxidy

Organic peroxide

6.1

Jedovaté látky

Toxic substance

6.2.

Infekčné látky

  Infectious substance

7

Rádioaktívny materiál

Radioactive material

8

Žieravé látky

Corrosive substance

9

Iné nebezpečné látky a predmety

Miscellaneous dangerous substances

Zásielku na prepravu prijmeme v súlade s predpismi ADR:

  • Zásielka musí byť správne zabalená, označená a musí byť sprevádzaná predpísanými dokladmi.