Voda, plyn, kúrenie

  • Komplexné poradenstvo vo vodoinštalatárskej, kúrenárskej a plynoinštalatérskej oblasti
  • Sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie k zdravotechnickému zariadeniu budov, k plynofikácií objektov a projektovej dokumentácie vykurovania, termostatizácie a hydraulického vyregulovania stavieb
  • Inštalácie, rekonštrukcie, oprava a údržba zdravotechnických zariadení budov, ústredného vykurovania a plynoištalačných zariadení
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových technických zariadení
  • Dodávka, montáž a oprava určených meradiel – plynomerov, vodomerov a meračov tepla
Proservis - voda, plyn, kúrenie
Proservis - voda, plyn, kúrenie
Proservis - voda, plyn, kúrenie