Azbest

Čo je azbest

Azbest je názov pre skupinu vláknitých minerálov vyskytujúcich sa v zemskej kôre. Rozlišujeme dve základné skupiny azbestov: serpentíny a amfiboly. Chryzotil (biely azbest) je jediný zástupca serpentínov s hospodárskym využitím a má viac ako 95 % zastúpenie v súčasnej celosvetovej spotrebe azbestu.Vlastnosti azbestov sú výsledkom ich vláknitej štruktúry. Vo všeobecnosti azbestové minerály nie sú prchavé a sú chemicky stabilné. Majú vysokú pevnosť v ťahu, ohybnosť a odolnosť voči plameňu.

Priemyselné využitie azbestu na Slovensku sa datuje do začiatku dvadsiateho storočia. Prvý závod na výrobu azbestocementových materiálov bol otvorený v Nitre v roku 1912. Základná surovina, ktorú predstavoval najmä chryzotil, bola na Slovensko dovážaná. Jediným domácim zdrojom azbestu bola Dobšiná, v ktorej sa do roku 1998 ťažil mikroserpentínový azbest. Výroba azbestocementových materiálov bola v SR ukončená 31.12.1998. Výroba bola orientovaná na plošné dosky s tepelnými a protihlukovými izolačnými vlastnosťami, strešnú krytinu, vodovodné a kanalizačné rúry, dlaždice, protipožiarne omietky a nástreky, izolačné lepenky, tesniace a filtračné materiály. Odhaduje sa, že pri výrobe a montáži týchto materiálov bolo na Slovensku v posledných dvadsiatich rokoch profesionálne exponovaných približne 30 000 ľudí.

V konštrukciách budov sa môžu vyskytnúť dva základné druhy azbestových materiálov. Prvú skupinu tvoria krehké drobivé materiály slabo viažuce azbestové vlákna použité formou striekaných izolácií, ako i tepelné izolácie rozvodov tepla a bojlerov. Pri poškodení týchto materiálov počas údržby, opráv a demolačných prác môžu byť azbestové vlákna uvoľnené do ovzdušia vo vysokých koncentráciách.

Druhú skupinu tvoria husté, tvrdé materiály, v ktorých sú azbestové vlákna pevne viazané a pri normálnom používaní týchto materiálov nie sú z nich vlákna uvoľňované. Vlákna sa môžu uvoľňovať pri mechanických operáciách ako je drvenie, pílenie, obrusovanie, vŕtanie alebo demolácie. Podobne vplyvom erózie, klimatických podmienok a starnutím môže dochádzať k uvoľňovaniu vlákien.

Inhalácia azbestových vlákien je spojená s tromi hlavnými zdravotnými poruchami: azbestózou pľúc, rakovinou pľúc
a mezoteliómom. Rakovina zažívacieho traktu sa vo vyššej miere vyskytovala u skupín profesionálne exponovaných rôznym typom azbestových vlákien, ale nie všetky epidemiologické štúdie tieto výsledky potvrdili. U niektorých skupín osôb exponovaných azbestom bol pozorovaný zvýšený výskyt rakoviny hrtana. Doteraz nebol potvrdený vzťah medzi azbestom prítomným v pitnej vode
a nežiadúcimi zdravotnými účinkami.

  • Komplexné poradenstvo v oblasti odstraňovania materiálov obsahujúcich azbest
  • Príprava projektu likvidácie azbestu
  • Vypracovanie pracovného postupu zneškodnenia materiálov obsahujúcich azbest a postúpenie na schválenie RÚVZ podľa miesta sanácie
  • Vypracovanie pracovných postupov pre manipuláciu s nebezpečným odpadom a postúpenie na schválenie príslušným Úradom životného prostredia
  • Odstránenie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu (exteriér budov) ale aj so súvisom s priestormi určenými na pobyt osôb (interiér budov), povysávanie priestorov sanácie a dekontaminácia ovzdušia v priestoroch sanácie azbestových materiálov
  • Preprava a zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest na skládku nebezpečného odpadu
  • Meranie koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší akreditovanou spoločnosťou po vykonaní sanačných prác
  • Vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác
Proservis - demontáž azbestových materiálov
Proservis - demontáž azbestových materiálov
Proservis - demontáž azbestových materiálov